Skip to main content

Fiskeregler 2023

Velkommen til fiske i Beiarelva!

 • Det åpnes for fiske etter laks og sjøørret i de delene av Beiarvassdraget som er tilsluttet Beiarelva SA. Ved fisketrappene i Tollåga og Hauforsen er det fredningssoner på 50 meter nedenfor trappene. I Tollåga er det heller ikke tillatt å fiske på anadrom strekning ovenfor fisketrappa. 

 • Fisketid  

  Laks: 15.06 – 31.08 
  Sjøørret: 15.06 – 31.08 i hele elva. Nedstrøms Storjord bru til og med 14.sept.
  Sjørøye: Fredet.


  Fiskedøgnet: Fra kl. 06.00 til 24.00
  På åpningsdagen, 15.06. er fisketiden fra kl 12.00 – 24.00 med nattåpent til 16.06. På sonene Tvervik, Arstad/ Dokmo, Soløy, Moldjord og deler av Vold (Storøyra) opp til høyspenten som krysser Beiarelva og ved grense Kvæl - kan det fiskes hele døgnet hele sesongen. Ved lav vannstand under 7m3/sek vil styret vurdere hele elva stengt for fiske.

 • Sesongkvote og minstemål

  Laks:
  Døgnkvote: 1 laks under 65 cm per fisker.
  Sesongkvote: 4 lakser under 65 cm per fisker.
  All laks over 65 cm skal settes ut.
  Minstemål: 40 cm

  Kvote på utsatt fisk er maks 2 stk pr. fisker pr. dag.

  Sikker oppdrettslaks kan avlives hele sesongen, uavhengig av kvoter. Oppdrettslaks som ikke er forevist og godkjent av fiskekortselger skal trekkes på kvote. Bare kortselger eller den/de som Beiarelva SA har bestemt, stadfester hva som er sikker oppdrettslaks.

  Oppdrettslaks går ikke på kvoten og beholdes av fisker etter at den er forevist. Feilvurdert fisk innleveres grunneier/kortselger.


  Sjøørret:
  Døgnkvote: 3 sjøørreter under 60 cm
  Sesongkvote: 10 sjøørreter under 60 cm per fisker
  Minstemål: 40 cm
  All sjøørret over 60 cm skal settes ut.

Agn og redskapsbruk

 • Det er tillatt å fiske med redskap som har inntil én trippelkrok.

 • Når det fiskes for å sette ut fisk, anbefales det å fiske med kroker uten mothake

 • Det oppfordres til bruk av små men sterke kroker med liten mothake (kan betyr mindre skade på fisk)

 • Fiske med mark er tillatt

 • Det kan fiskes med én stang per fisker, og fiskestanga skal ikke forlates under fiske.

 • Det er forbud mot bruk av utstyr for elektronisk leiting av fisk.

 • Bruk av klepp er forbudt.

 • Fiske med flue og søkke er forbudt.

 • Ved bruk av flue og dupp, skal flytende dupp utgjøre kastevekten

Regelendring for Beiarelva

 1. Oppkjøp av flere kort i eget eller andres navn på samme sone/samme dag er å anse som ulovlig.
 2. Fromleie eller videresalg av fiskekort som ikke omfatter avtaler inngått før sesongstart med grunneier, er a anse som ulovlig.

Andre fiskeregler

 • Kvittering på betalt fiskeravgift fremlegges kortselger ved kjøp av fiskekort og desinfisering.
 • Alt utstyr, inklusiv støvler/vadere, skal desinfiseres før det gis tillatelse til fiske i Beiarelva og lakseførende sideelver uansett hvor utstyret sist ble brukt. Dette påbudet gjelder også kanoer/båter eller annet utstyr som blir brukt i elva.
 • Desinfiseringsattest fra andre elver er ikke gyldig i Beiarvassdraget.
 • Bevegelig fiske medstrøms er påbudt.
 • Både avlivet og utsatt fisk føres på kortet og rapporteres innen ett døgn. Også «nullfangst» skal rapporteres.
 • Laks over 65 cm (sjøørret 60 cm) som avlives pga skader rapporteres kortselger til oppgitt telefonnummer på SMS umiddelbart. Fisken forevises og innleveres grunneier/flskekortselger.
 • Det skal tas skjellprøver av all laks og oppdrettslaks som avlives.
 • Fisk som slippes tilbake i elva, må behandles så skånsomt som mulig for å unngå dødelighet. Den skal aldri tas opp av vannet.
 • Alle fiskere skal ha ei langnebbet tang til bruk ved uttak av kroker, samt ha tilgang til knuteløs hov.
 • Det anbefales å merke fiskestanga ved 65 cm.
 • Vesentlige brudd på reglene kan meldes fra om til laksekontoret. Jfr. vedlagt konsekvenser ved brudd.

Konsekvenser ved brudd

Fiskeutstyr og desinfisering 1. gang 2. gang
Fiske uten å ha desinftsert fiskeutstyr Utestengt 1 år  
Bruk av ulovlig fiskeutstyr Utestengt 3 døgn Utestengt 1 år
Fiskekort, fisketid og fiskeplass
Fiske uten gyldig betalt fiskekort Utestengt 1 år  
Fiske uten statskort (Nasjonal fiskeravgift) Utestengt 1 døgn Utestengt 1 år
Fiske på en annen persons fiskekort Utestengt 1 år  
Fiske i fredningstid på fiskedogn (nattfiske) Utestengt 1 år  
Fiske utenom fiskesesong Utestengt 2 år  
Fiske fell sone (m/fiskekort tilstøtende sone) Advarsel Utestengt 1 år
Fangstkvoter
Avlivet fisk inntil 5 cm over maxmål Utestengt 1 døgn Utestengt 1 år
Avlivet fisk > 5 cm over maxmal Utestengt 1 år  
Avlivet for mange fisk i. dognet Utestengt 1 år  
Avlivet for mange fisk i. fiskesesongen Utestengt 1 år  
Fisk som skal innleveres ikke blir levert Utestengt 1 år  
Overskredet døgnkvote Utestengt 3 døgn Utestengt 1 år

Utestengelse gjelder fra og med tidspunkt, dato/år/klokkeslett. Husk fangstrapportering - også 0-fangst!